کارخانه قالیشویی ادیب http://adibcarpet.mihanblog.com 2020-04-04T04:30:42+01:00 text/html 2018-08-29T05:13:33+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه مربا http://adibcarpet.mihanblog.com/post/492 <div class="section section-post-header"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="column one post-header"> <div class="title_wrapper"> </div> </div> <div class="column one single-photo-wrapper image"> <div class="image_frame scale-with-grid disabled"> <div class="image_wrapper"> <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img src="https://adibcarpet.com/fa/wp-content/uploads/2018/08/0101-2-400x267.jpg" class="scale-with-grid wp-post-image wp-image-17853" alt="قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی" width="400" height="267"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه مربا</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> یا <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> از لکه مربا می پردازیم.</p> text/html 2018-08-29T05:04:48+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه صحیح قالیشویی لکه ماست http://adibcarpet.mihanblog.com/post/491 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/">نحوه صحیح قالیشویی لکه ماست</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه صحیح <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> لکه ماست می پردازیم.</p> <p><span id="more-17802"></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-29T05:03:05+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه شستن فرش با بخارشوی در منزل http://adibcarpet.mihanblog.com/post/490 <h1>نحوه شستن فرش با بخارشوی در منزل</h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستن فرش</a> با بخارشوی در منزل می پردازیم.</p> <p><span id="more-17778"></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-29T05:02:11+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب قالیشویی و خشکشویی فرش در منزل http://adibcarpet.mihanblog.com/post/489 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/">قالیشویی و خشکشویی فرش در منزل</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">خشکشویی فرش</a> در منزل می پردازیم.</p> <p><span id="more-17788"></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-29T04:58:45+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه شستشو فرش بابخارشو روش استفاده از بخارشو http://adibcarpet.mihanblog.com/post/488 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2/">نحوه شستشو فرش بابخارشو روش استفاده از بخارشو</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشو فرش</a> بابخارشو روش استفاده از بخارشو می پردازیم.</p> <p><span id="more-17794"></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-29T04:57:14+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه مربا http://adibcarpet.mihanblog.com/post/487 <div class="section section-post-header"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="column one post-header"> <div class="title_wrapper"> </div> </div> <div class="column one single-photo-wrapper image"> <div class="image_frame scale-with-grid disabled"> <div class="image_wrapper"> <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img src="https://adibcarpet.com/fa/wp-content/uploads/2018/08/0101-2-400x267.jpg" class="scale-with-grid wp-post-image wp-image-17853" alt="قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی" width="400" height="267"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه مربا</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> یا <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> از لکه مربا می پردازیم.</p> text/html 2018-08-27T05:53:47+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب روش قالیشویی و شستشوی ادرار سگ از روی فرش http://adibcarpet.mihanblog.com/post/486 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1/">روش قالیشویی و شستشوی ادرار سگ از روی فرش</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a>، به بررسی روش <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و شستشوی ادرار سگ از روی فرش می پردازیم.</p> text/html 2018-08-27T05:53:06+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه شستشوی مبل یا صندلی های اتومبیل از لکه http://adibcarpet.mihanblog.com/post/485 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2/">نحوه شستشوی مبل یا صندلی های اتومبیل از لکه</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی مبل</a> یا صندلی های اتومبیل از لکه می پردازیم.</p> text/html 2018-08-27T05:52:14+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه شستشو صندلی ماشین نحوه شستشو http://adibcarpet.mihanblog.com/post/484 <div class="section the_content has_content"><div class="section_wrapper"><div class="the_content_wrapper"><h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ae/">نحوه شستشو صندلی ماشین نحوه شستشو</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی مبل</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشو صندلی ماشین</a> نحوه شستشو می پردازیم.</p></div></div></div> text/html 2018-08-27T05:51:30+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب نحوه شستشوی فرش از لکه کرم کاستارد http://adibcarpet.mihanblog.com/post/483 <div class="section section-post-header"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="column one post-header"> <div class="title_wrapper"> </div> </div> <div class="column one single-photo-wrapper image"> <div class="image_frame scale-with-grid disabled"> <div class="image_wrapper"> <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img src="https://adibcarpet.com/fa/wp-content/uploads/2018/08/قالی-شویی-آنلاین-4-2-400x267.jpg" class="scale-with-grid wp-post-image wp-image-17689" alt="قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی" width="400" height="267"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%af/">نحوه شستشوی فرش از لکه کرم کاستارد</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> از لکه کرم کاستارد می پردازیم.</p> text/html 2018-08-19T08:08:08+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب قالیشویی و لکه برداری کاکائو http://adibcarpet.mihanblog.com/post/482 <h1><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Cleaning a Natural Fiber Carpet with Detergent &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">قالیشویی و لکه برداری کاکائو</span></span></h1> <p><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Cleaning a Natural Fiber Carpet with Detergent &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به بررسی قالیشویی و لکه برداری کاکائو می پردازیم.</span></span></p> text/html 2018-08-18T04:53:27+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب قالیشویی و لکه برداری آسان قالیچه http://adibcarpet.mihanblog.com/post/481 <div class="section section-post-header"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="column one post-header"> <div class="title_wrapper"> </div> </div> <div class="column one single-photo-wrapper image"> <div class="image_frame scale-with-grid disabled"> <div class="image_wrapper"> <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img src="https://adibcarpet.com/fa/wp-content/uploads/2018/08/مقاله-قالیشویی-ادیب-5-400x214.jpg" class="scale-with-grid wp-post-image wp-image-17027" alt="قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی" width="400" height="214"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <h1><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Treating Spots and Stains "><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%da%86%d9%87/">قالیشویی و لکه برداری آسان قالیچه</a><br> </span></span></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Treating Spots and Stains "><a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و لکه برداری آسان قالیچه</span></span> می پردازیم.</p> text/html 2018-08-18T04:52:52+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب چگونه شکلات را از یک فرش بشوییم؟ نحوه قالیشویی http://adibcarpet.mihanblog.com/post/480 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c%d9%85%d8%9f-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%a7/"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="How to Clean Chocolate from a Carpet ">چگونه شکلات را از یک فرش بشوییم؟ نحوه قالیشویی</span></span></a></h1> <p><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="How to Clean Chocolate from a Carpet ">چگونه شکلات را از یک فرش بشوییم؟ نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> چگونه است؟ در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالی شویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> از شکلات می پردازیم.</span></span></p> text/html 2018-08-16T05:15:25+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب اصلاح فرورفتگی فرش زیر پایه مبل http://adibcarpet.mihanblog.com/post/478 <h1><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%84/">اصلاح فرورفتگی فرش زیر پایه مبل</a></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی نحوه&nbsp; اصلاح فرورفتگی فرش زیر پایه مبل می پردازیم.</p> <p><span id="more-16984"></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="If your carpet gets a lot of traffic, or it has dents from years of unmoved furniture, it’s time to fluff it back up to its prime look.">اگر فرش شما ترافیک فراوانی داشته باشد یا از چندین سالن مصنوعی بیرون بیاید، وقت آن رسیده است که آن را به سمت نگاه اول نگاهی بیندازد. </span><span title="Brushing and vacuuming may be enough for barely flattened carpet, but deep dents need more attention.">مسواک زدن و جوشاندن ممکن است به اندازه کافی برای فرش به آرامی مسطح باشد، اما عمق مفصلی نیاز بیشتری به توجه دارد. </span><span title="Use vinegar and water, ice, an iron, or a blow dryer to give your carpet a boost.">از سرکه و آب، یخ، آهن یا خشک کن استفاده کنید تا قالی خود را تقویت کنید. </span><span title="Rubbing the carpet with your fingers, scraping with a spoon’s edge, or combing with a fork fluffs the carpet after these primary treatments. ">فرش را با انگشتانتان مالش دهید، با یک لبه قاشق چسبیده و یا بعد از این درمان های اولیه، فرش را شانه کنید.</span></span></p> text/html 2018-08-16T05:14:31+01:00 adibcarpet.mihanblog.com قالیشویی ادیب اصلاح فرورفتگی فرش با استفاده از یخ http://adibcarpet.mihanblog.com/post/476 <h1><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Melting Ice &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><a href="https://adibcarpet.com/fa/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%ae/">اصلاح فرورفتگی فرش با استفاده از یخ</a><br> </span></span></h1> <p>در این مقاله <a href="https://adibcarpet.com/fa/">قالیشویی</a> و <a href="https://adibcarpet.com/fa/">شستشوی فرش</a> به بررسی فرایند <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Melting Ice &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اصلاح فرورفتگی فرش با استفاده از یخ</span></span> می پردازیم.</p>